Tetraponera rufonigra

Arboreal Bicoloured Ant

Rodzina | Family:Formicidae
Podrodzina | Subfamily:Pseudomyrmecinae
Plemię | Tribe:
Rodzaj | Genus:Tetraponera
Gatunek | Species: T. rufonigra

Tetraponera rufonigra photo gallery

Opis / Description of Tetraponera rufonigra

pl Tetraponera rufonigra to gatunek mrówek z podrodziny Pseudomyrmecinae. Gatunek ten zamieszkuje głównie Azję południowo-wschodnią: Indonezję, Malezję, Singapur, Bangladesz, Bhutan, Kambodżę, Laos, Wietnam, Birmę, Indie, Nepal, Pakistan, Sri Lankę, Tajlandię i Chiny, ale także jako gatunek egzotyczny występuje na Seszelach. Do gniazdowania wybiera nasłonecznione drzewa w miejscach o wilgotności około 60% np. lasy namorzynowe, lasy półliściaste, oraz parki miejskie. Zamieszkuje żywe jak i martwe drzewa gniazdując wewnątrz pni – bardzo często wykorzystuje tunele wydrążone przez chrząszcze jak i naturalne puste przestrzenie. Niektóre gatunki z podrodziny Pseudomyrmecinae wykształciły symbiozę z drzewami i krzewami – drzewa zapewniają schronienie mrówkom a te zapewniają ochronę roślinie. T. rufonigra są aktywne w dzień i bardzo często polują na wszelkie owady atakujące drzewo na którym żyją. Takie działanie ze strony mrówek jest dla drzewa bardzo korzystne. Rośliny żywicielskie mają dziury w gałęziach, które zapewniają pożywienie i miejsce do gniazdowania. Drzewo wytwarza owoce i kwiaty, które przyciągają owady, szczególnie pluskwiaki, które żerując wytwarzały spadź (odchody bogate w węglowodany). Niektóre drzewa wytwarzają także specjalny nektar pozakwiatowy bogaty w cukry i aminokwasy. Jad Tetraponera rufonigra jest stosunkowo silny i wywołuje obrzęk, omdlenia i gorączkę utrzymującą się przez kilka dni, może także powodować u ludzi wstrząs anafilaktyczny. W związku z tym, iż jest to stosunkowo pospolity gatunek oraz wykazują dużą agresję, użądlenia przez nie, nie należą do rzadkości. Przykładowo uczeń z Bukit Mertajam w Malezji musiał zostać przewieziony na OIOM po użądleniu przez T. rufonigra. Angielska nazwa tych mrówek (Arboreal Bicoloured Ant) odnosi się zarówno do ich nadrzewnego trybu życia jak i dwubarwnego ubarwienia. Tetraponera rufonigra żerują przeważnie na drzewach i krzewach, ale czasem można spotkać je także na ziemi. Tworzą kolonie liczące kilkaset robotnic. Myrmekomorfia to naśladowanie mrówek przez inne organizmy. Pająk Myrmarachne melanocephala naśladuje T. rufonigra wyglądem, ale też sposobem poruszania się. Pierwszą parą odnóży imituje nawet mrówcze czułki. Wszystko to po to aby uniknąć zjedzenia przez drapieżniki np. ptaki. Mrówki są niechętnie zjadane ze względu na małe wartości odżywcze i ryzyko użądlenia, więc zwierzę widzące M. melanocephala myli go z Tetraponera rufonigra i nie podejmuje prób jedzenia niegroźnego pająka.

uk  Tetraponera rufonigra is an ant species from the subfamily Pseudomyrmecinae. This species mainly inhabits Southeast Asia: Indonesia, Malaysia, Singapore, Bangladesh, Bhutan, Cambodia, Laos, Vietnam, Burma, India, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Thailand and China, but it also occurs as an introduced species in the Seychelles. It inhabits sun-exposed trees in places with a humidity of about 60%, e.g. mangrove forests, semi-deciduous forests, and city parks. Both living and dead trees are chosen, by nesting inside the trunks – it often uses tunnels made by beetles and natural empty spaces. Some species from the Pseudomyrmecinae subfamily have developed a symbiosis with trees and shrubs – the trees provide shelter for ants, and these provide protection for the plant. T. rufonigra is active during the day and very often hunts for any insects that attack the tree they live on. This is very beneficial for the tree. Host plants have holes in their branches that provide food and nesting space. The tree produces fruits and flowers that attract insects, especially aphids, which produce honeydew (feces rich in carbohydrates) while feeding. Some trees also produce special extra-floral nectar rich in sugars and amino acids. The venom of Tetraponera rufonigra is relatively strong and causes swelling, fainting and fever lasting for several days, and may also cause anaphylactic shock in humans. Due to the fact that this is a relatively common and aggresive species, stings are not uncommon. For example, a student from Bukit Mertajam in Malaysia had to be taken to the ICU after being stung by T. rufonigra. The English name of these ants (Arboreal Bicoloured Ant) refers to both their arboreal lifestyle and their two-color coloration. Tetraponera rufonigra mainly forage on trees and shrubs, but sometimes they can also be found on the ground. They create colonies of several hundred workers. Myrmecomorphy is the imitation of ants by other organisms. The spider Myrmarachne melanocephala imitates T. rufonigra in appearance, but also in the way it moves. With its first pair of legs, it even imitates ant antennae. All this to avoid being eaten by predators, e.g. birds. Ants are reluctant to be eaten due to their low nutritional value and the risk of being stung, so an animal that sees M. melanocephala confuses it with Tetraponera rufonigra and does not attempt to eat the harmless spider.