Oecophylla smaragdina

Mrówka tkaczka, weaver ant

Rodzina | Family:Formicidae
Podrodzina | Subfamily:Formicinae
Plemię | Tribe:Oecophyllini
Rodzaj | Genus:Oecophylla
Gatunek | Species: O. smaragdina

Oecophylla smaragdina photo gallery

Opis / Description of Oecophylla smaragdina

pl  Oecophylla smaragdina, nazywane mrówkami tkaczkami, to jedne z najpospolitszych mrówek w tropikalnych rejonach Azji oraz w Australii. Występują od Indii po Nową Zelandię. Oecophylla smaragdina to mrówki typowo nadrzewne które swoje kolonie zakładają wysoko w koronach drzew. Kolonie liczą po kilkaset tysięcy osobników i mogą gniazdować na kilku drzewach tworząc kolonie polidomiczne. Jest to gatunek, który często zakłada kolonie na zasadzie pleometrozji czyli przez więcej niż jedną królową. Nadmiarowe królowe są później usuwane przez robotnice. Podczas budowy nowego gniazda robotnice Oecophylla smaragdina współpracują ze sobą przytrzymując żuwaczkami liście w sposób umożliwiający innym robotnicom sklejenie krawędzi liści przy pomocy nici produkowanej przez larwy tych mrówek. Zaobserwowano bardzo ciekawy sposób komunikacji między robotnicą a larwą. Jeśli robotnica chce połączyć ze sobą liście, to trzymając larwę w żuwaczkach przykłada ją do krawędzi liścia przez czas około jednej sekundy i w tym czasie dotyka głowy larwy swoimi czułkami około 10 razy. Larwa dostaje sygnał aby uwolniła niewielką ilość nici jedwabnej, która zostaje przyklejona do jednego liścia. Następnie robotnica przenosi larwę nad krawędź drugiego liścia, rozciągając jedwabną nić. Podczas tej czynności czułki robotnicy są daleko od głowy larwy. Nad krawędzią drugiego liścia sytuacja zostaje powtórzona, ale teraz kontakt głowy larwy z liściem trwa tylko pół sekundy, a robotnica dotyka larwy tylko około 5 razy. Jest to sygnał dla larwy aby przestała wytwarzać jedwabną nić. Mrówki prządki są bardzo aktywne i zaciekle bronią swoich kolonii oraz drzew, na których znajdują się ich kolonie. Z tego powodu wykorzystywane są w Chinach do ochrony plantacji przed szkodnikami. Pierwsze wzmianki o wykorzystaniu tych mrówek przez chińskich rolników sięgają roku 304 naszej ery. W niektórych azjatyckich krajach larwy oraz poczwarki Oecophylla smaragdina są spożywane przez ludzi. Przyrządza się z nich sałatki oraz stosowane są jako dodatki do dań regionalnych. Można je dostać na lokalnych rynkach pod nazwą „jaja czerwonych mrówek”. W Australii jedna z rozlewni produkuje gin z kilkoma robotnicami zielonego podgatunku O. smaragdina. Alkohol ten można kupić pod nazwą „australian green ants gin”

 

uk  Oecophylla smaragdina, or the weaver ant is one of the most common species in tropical regions of Asia and Australia. They range from India to New Zealand. Oecophylla smaragdina are typically arboreal ants that establish their colonies high in the canopies. Colonies number several hundred thousand individuals and can nest on several trees, creating polydomic colonies. Colonies are often formed by pleometrosis, i.e. by more than one queen. The excess queens are later removed or killed by the workers. During the construction of a new nest, Oecophylla smaragdina workers hold the leaves with mandibles in a way that allows other workers to glue the edges of the leaves together with the thread produced by the larvae of these ants. A very interesting way of communication between the worker and the larva has been observed. If the worker wants to join the leaves together, it holds the larva in the mandibles, puts it on the edge of the leaf for about one second and during this time touches the head of the larva with antennae about 10 times. The larva is prompted to release a small amount of silk thread which is glued to one leaf. The worker then carries the larva to the edge of the other leaf, stretching the silk thread. During this activity, the workers’ antennae are far from the larvae’s head. Over the edge of the second leaf, the situation is repeated, but now it only takes half a second for the larva’s head to contact the leaf, and the worker only touches the larva about 5 times. This is a signal for the larva to stop producing silk. Weaver ants are very active and fiercely defend their colonies and the trees on which their colonies are located. Because of that, they are used in China to protect plantations from pests. The first records of the use of these ants by Chinese farmers date back to 304 AD. In some Asian countries, the larvae and pupae of Oecophylla smaragdina are eaten by humans. They are used to prepare salads and are used as additives to regional dishes. You can get them in local markets under the name „red ant eggs”. In Australia, one bottler produces gin with a few workers of the green subspecies of O. smaragdina. This alcohol can be purchased under the name „Australian green ants gin”