Ectatomma brunneum

Rodzina | Family:Formicidae
Podrodzina | Subfamily:Ectatomminae
Plemię | Tribe:Ectatommini
Rodzaj | Genus:Ectatomma
Gatunek | Species: E. brunneum

Ectatomma brunneum photo gallery

Opis / Description of Ectatomma brunneum

pl Ectatomma brunneum to gatunek mrówki z podrodziny Ectatomminae, żyjący w Argentynie, Boliwii, Brazylii, Ekwadorze, Gujanie, Gujanie Francuskiej, Surinamie, Panamie, Paragwaju, Peru i Kolumbii. Zamieszkuje tereny otwarte: skraje lasów, polany, plantacje, łąki i pastwiska. Gniazda stosunkowo płytkie- rzadko przekraczają metr głębokości, zawierają przeważnie do czterech komór połączonych pionowymi korytarzami. Taka prosta budowa wynika z częstych migracji kolonii. Gniazda liczą do kilkuset osobników. Ściany komór są ubite, prawdopodobnie mrówczą śliną, dzięki czemu cała konstrukcja jest stabilniejsza i bardziej odporna na przeciekanie wody.

Są to drapieżne mrówki z dobrze rozwiniętymi żądłami. Żerują zawsze w pojedynkę. Gdy znajdą potencjalną ofiarę zbliżają się do niej i chwytają ją żuwaczkami zazwyczaj w okolicach tułowia, tak by uszkodzić układ nerwowy. Następnie żądlą zdobycz. Jeśli po jednym ukłuciu ofiara dalej daje oznaki życia, zostaje potraktowana żądłem kilkakrotnie, dopóki nie przestanie się ruszać. Po wszystkim mrówka zanosi w żuwaczkach zdobycz do gniazda. Największe natężenie żerowania ma miejscem latem, a najmniejsze zimą. U innego gatunku z rodzaju – E. ruidum zbadano, że do znalezienia ofiary robotnice wykorzystują węch i wzrok, a poruszenie się zdobyczy jest niezbędne do zlokalizowania jej.

Jad mrówek jest złożoną mieszaniną wielu związków. Jego badanie jest jednak ciężką pracą ze względu na niewielką jego ilość w pojedynczej mrówce, żmudny proces ekstrakcji i chitynową otoczkę chroniącą gruczoły jadowe. Jady błonkoskrzydłych zawierają peptydy odpowiedzialne za np. lizę komórkową, hemolizę i działania przeciwdrobnoustrojowe. Na ich podstawie opracowano już kilka leków. Zbadano, że jad E. brunneum ma potencjał przeciwdrobnoustrojowy. Wykazano, że jego skład jest zależny od czynników środowiskowych, a także diety mrówek.

Ectatomma brunneum jest żywicielem dla trzech gatunków os z rodziny Eucharitidae. Dorosłe osobniki tych pasożytów składają jaja w nacięciach w tkankach liści, w owocach, przylistkach pąków kwiatowych lub pod liśćmi. Pierwsze stadium larwalne, tzw. planidia, są bardzo ruchliwe. Mrówki podczas żerowania zostają zainfekowane i przenoszą pasożyta do gniazda, gdzie ten atakuje larwy. Osy rozwijają się w poczwarkach mrówek lub na ich powierzchni. Oprócz negatywnego wpływu na pożyteczne (kontrolujące liczebność owadów) mrówki, Eucharitidae są także potencjalnymi szkodnikami upraw bananów, cytrusów, oliwek, herbaty i yerba mate, ponieważ nakłuwanie roślin ułatwia drobnoustrojom infekowanie ich.

 

uk  Ectatomma brunneum is a species of ant from the subfamily Ectatomminae, found in Argentina, Bolivia, Brazil, Ecuador, Guyana, French Guiana, Suriname, Panama, Paraguay, Peru, and Colombia. They inhabit open areas such as forest edges, clearings, plantations, meadows, and pastures. Their nests are relatively shallow, rarely exceeding a meter in depth, and typically contain up to four chambers connected by vertical tunnels. This simple construction is due to frequent colony migrations. Nests can house several hundred individuals. The chamber walls are compacted, likely with ant saliva, making the entire structure more stable and resistant to water leakage.

These ants are predatory with well-developed stingers. They always forage individually. When they encounter potential prey, they approach and seize it with their mandibles, usually around the thorax, to damage the nervous system. Then, they sting the prey. If the victim shows signs of life after one sting, it is stung multiple times until it stops moving. Afterwards, the ant carries the prey to the nest. The peak foraging activity occurs in summer, and it is minimal in winter. In another species of the genus, E. ruidum, it was found that workers use both smell and sight to find prey, and the movement of the prey is essential for locating it.

Ant venom is a complex mixture of many compounds. Studying it is challenging due to its small quantity in an individual ant, the laborious extraction process, and the chitinous envelope protecting the venom glands. Hymenopteran venoms contain peptides responsible for, among other things, cell lysis, hemolysis, and antimicrobial actions. Several drugs have already been developed based on them. It has been found that E. brunneum venom has antimicrobial potential. Its composition depends on environmental factors and the ants’ diet.

Ectatomma brunneum serves as a host for three species of wasps from the Eucharitidae family. Adult individuals of these parasites lay eggs in incisions in leaf tissues, fruits, bracts of flower buds, or under leaves. The first larval stage, called planidium, is highly mobile. Ants become infected during foraging and carry the parasite back to the nest, where it attacks the ant larvae. Wasps develop inside ant pupae or on their surface. Besides negatively affecting beneficial ants (which control insect populations), Eucharitidae are also potential pests of banana, citrus, olive, tea, and yerba mate crops because puncturing plants facilitates the infection of microorganisms.