Camponotus ligniperda

Brown-black Carpenter Ant

Gmachówka drzewotoczna

Rodzina | Family:Formicidae
Podrodzina | Subfamily:Formicinae
Plemię | Tribe:Camponotini
Rodzaj | Genus:Camponotus
Gatunek | Species:C. ligniperda

Camponotus ligniperda photo gallery

Opis / Description of Camponotus ligniperda

pl Camponotus ligniperda – gmachówka drzewotoczna to gatunek dużej mrówki występującej w: Albanii, Andorze, Francji Niemczech, Liechtensteinie, Norwegii, Turcji, Szwajcarii, Szwecji, Hiszpanii, Słowenii, Słowacji, Rosji, Rumunii, Mołdawii, Macedonii Północnej, Polsce, Holandii, Czarnogórze, Luksemburgu, Litwie, Łotwie, Grecji na Ukrainie i półwyspie iberyjskim. Zamieszkuje słoneczne lasy liściaste i mieszane, oraz murawy kserotermiczne.

Gniazda tych mrówek są zbudowane zazwyczaj z części w martwym lub żywym pniu oraz dużej części podziemnej. Na terenach bez drzew mrowiska są całkowicie podziemne. C. ligniperda preferują drewno iglaste, ale są w stanie przegryźć się nawet przez dąb, u którego odległość między słojami wynosić może zaledwie 0.5mm.

Jest to największy gatunek mrówki w  Europie. Królowe mierzą ok. 18mm. Dla porównania, królowe jednych z najmniejszych polskich mrówek, Tetramorium atratulum, mierzą nawet poniżej 3mm. Królowe europejskiego gatunku inkwilinistycznego pasożyta (tego typu pasożyty są całkowicie uzależnione od gospodarza, znanym powszechnie przykładem jest Strongylognathus testaceus), Plagiolepis xene, mierzą zaledwie ok. 1,5mm.

Kolonie C. ligniperda mogą być monoginiczne lub oligoginiczne, czyli w gnieździe występuje jedna lub kilka nietolerujących się królowych. Zjawisko to występuje także u Camponotus nicobarensis, azjatyckiego gatunku Camponotus. Do powstawania gniazd oligoginicznych może dojść za sprawą przyjęcia królowych przez osieroconą kolonię, przyjęcia królowej w peryferyjnej części gniazda lub przez zamianę starej matki na nową. Pleometrozja, czyli zjawisko powszechne u np. Lasius flavus, polegające na zakładaniu kolonii przez kilka królowych było obserwowane u C. ligniperda bardzo rzadko i zawsze kończyło się zabiciem lub wypędzeniem wszystkich królowych oprócz tej najsilniejszej. Kolonia zakładana jest sposobem klasztornym, co oznacza, że królowa nie pobiera pokarmu aż do odchowania pierwszych robotnic, co zazwyczaj udaje się dopiero po zimie. Loty godowe tych mrówek przypadają na wiosnę, więc matka założycielka może nie pobierać pokarmu z zewnątrz przez prawie rok.

Camponotus ligniperda odżywiają się spadzią mszyc, które są hodowane i strzeżone przez robotnice. Potrafią napadać na orszaki Formica sanguinea transportujące ukradzione potomstwo, które dla gmachówek może podłożyć jako źródło białka. Zaobserwowano nacinanie kory drzew w celu pozyskania soków roślinnych.

Alarm C. ligniperda, wywoływany przez stukanie odwłokami robotnic o podłoże jest łatwo słyszalny dla ludzkiego ucha. Robotnice major odgrywają ważną rolę podczas obrony gniazda. Walczą z czułkami wysuniętymi do tyłu, napierając głową i siekając przeciwników żuwaczkami. Major C. ligniperda może zabić 3 robotnice Formica w 15 sekund.

uk  Camponotus ligniperda – brown-black Carpenter Ant is a species of large ant found in Albania, Andorra, France, Germany, Liechtenstein, Norway, Turkey, Switzerland, Sweden, Spain, Slovenia, Slovakia, Russia, Romania, Moldova, North Macedonia, Poland, the Netherlands, Montenegro, Luxembourg, Lithuania, Latvia, Greece, Ukraine, and the Iberian Peninsula. They inhabit sunny deciduous and mixed forests, as well as xerothermic grasslands.

The nests of these ants are typically constructed from parts of dead or living tree trunks and a large underground portion. In treeless areas, the anthills are completely underground. C. ligniperda prefer coniferous wood but are capable of chewing through oak, where the distance between the annual rings can be as small as 0.5mm.

This is the largest species of ant in Europe. Queens measure approximately 18mm. For comparison, queens of some of the smallest Polish ants, Tetramorium atratulum, measure below 3mm. Queens of the European species of inquilinistic parasite (such parasites are entirely dependent on the host, a commonly known example being Strongylognathus testaceus), Plagiolepis xene, measure only about 1.5mm. Colonies of C. ligniperda can be monogynous or oligogynous, meaning there is either one or several queens in the nest and they don’t tolerate each other. This phenomenon also occurs in Camponotus nicobarensis, an Asian species of Camponotus. The formation of oligogynous nests can occur through the adoption of queens by an orphaned colony, the adoption of a queen in the peripheral part of the nest, or through the replacement of the old queen with a new one. Pleometrosis, a common phenomenon in, for example, Lasius flavus, involving the founding of colonies by several queens, was observed in C. ligniperda very rarely and always ended with the killing or expulsion of all queens except the strongest one. The colony is founded by the claustral method, meaning the queen does not feed until the first workers are raised, which usually occurs only after winter. The nuptial flights of these ants occur in spring, so the founding queen may not feed from the outside for almost a year.

Camponotus ligniperda feed on aphid honeydew, which is cultivated and guarded by workers. They can raid Formica sanguinea columns transporting stolen brood, which can be used by them ants as a protein source. Incisions in tree bark have been observed, where the plant sap was obtained.

The alarm of C. ligniperda, triggered by tapping the abdomen of workers on the substrate, is easily audible to the human ear. Major workers play an important role in defending the nest. They fight with their antennae extended backward, pressing with their heads and cutting opponents with their mandibles. A major C. ligniperda can kill 3 Formica workers in 15 seconds.