Acanthomyrmex mizunoi

Rodzina | Family:Formicidae
Podrodzina | Subfamily:Myrmicinae
Plemię | Tribe:Crematogastrini
Rodzaj | Genus:Acanthomyrmex
Gatunek | Species: A. mizunoi

Acanthomyrmex mizunoi photo gallery

Opis / Description of Acanthomyrmex mizunoi

pl Acanthomyrmex mizunoi to endemiczny gatunek występujący wyłącznie w Tajlandii. Z tego też powodu często są mylone z podobnymi A. thailandensis i oba gatunki (a może i wszystkie Acanthomyrmex z Tajlandii) trafiają na europejskie rynki jako A. thailandensis.

Mrówki te, podobnie jak inni przedstawiciele rodzaju Acanthomyrmex, zamieszkują w martwym butwiejącym drewnie, pod kamieniami i w ściółce tworząc stosunkowo małe kolonie złożone z jednej królowej lub królowej ergatoidalnej, kilku żołnierzy oraz robotnic. Acanthomyrmex mają bardzo dobrze widoczny podział na kasty. Żołnierze z ogromnymi głowami służą głównie jako magazyny pożywienia, a u niektórych gatunków z rodzaju Acanthomyrmex (w diecie których wchodzą w skłąd również nasiona) ich masywne szczęki i silne mięśnie wykorzystywane są do rozgniatania i mielenia nasion. Robotnice natomiast zajmują się opieką nad potomstwem i zdobywaniem pożywienia.

A. mizunoi został naukowo opisany dopiero w 2019r. a jego nazwa gatunkowa odnosi się bezpośrednio do Pana Riou Mizuno z Japonii który potwierdził występowanie królowych ergatoidalnych u tego gatunku i przekazał okazy ze swojej kolekcji zebrane w prowincji Chiang Rai.

 

uk  Acanthomyrmex mizunoi is an endemic species found only in Thailand. For this reason, they are often confused with the similar A. thailandensis, and both species (and perhaps all Acanthomyrmex from Thailand) find their way to European markets as A. thailandensis.

These ants, like other representatives of the genus Acanthomyrmex, inhabit dead, rotting wood, under stones and in leaf litter, forming relatively small colonies consisting of one queen or ergatoid queen and a few soldiers and workers. Acanthomyrmex have a very clear division into castes. Soldiers with huge heads serve mainly as food storages, and in some species of the genus Acanthomyrmex (which also eat seeds), their massive jaws and strong muscles are used to crush and grind seeds. The workers, on the other hand, take care of the offspring and obtain food.

A. mizunoi was scientifically described only in 2019. and its latin name refers directly to Mr. Riou Mizuno from Japan who confirmed the occurrence of ergatoid queens in this species and donated specimens collected in Chiang Rai province.